Mieszkanie – Koszalin – I licytacja

 
woj.
zachodniopomorskie
data licytacji: 30-07-2013 cena szacunkowa:
123 782,00 zładres licytacji:

w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie z siedzibą przy Andersa 34, 75-950 Koszalin, pokój 4a

godz: 14:00

I Licytacja

Cena wywołania: 3/4 wartości oszacowania.

Przedmiot licytacji komorniczej:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania* Cena wywołania*
1 Mieszkanie, Zakole 5/7, 75-814 Koszalin 1 123 782,00 zł 92 836,50 zł

*) cena za sztukę

 


Kompletna treść obwieszczenia:

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Marek Winnicki

Kancelaria Komornicza, Szymanowskiego 14, Koszalin, 75-573 Koszalin

tel. 943426143 / fax. 943426143

Sygnatura: Km 4189/12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Marek Winnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-07-2013 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie z siedzibą przy Andersa 34, 75-950 Koszalin, pokój 4a, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Julita Radwańska, położonego przy Zakole 5/7, 75-814 Koszalin, dla którego Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/00072751/8.

Suma oszacowania wynosi 123 782,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 836,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 378,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 16 1020 2791 0000 7202 0191 0140.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Marek Winnicki

 

Tagi: , ,